Regulamin sklepu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM WWW.ZAKAMARKI.PL

I. Definicje 

Ilekroć w Regulaminie Sklepu zastosowane są poniższe określenia i zwroty, należy je rozumieć w sposób następujący:

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.zakamarki.pl;
2. Sprzedawca – Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Maya 1 (kod pocztowy 61-371), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283685, NIP 7781443634, REGON 300522195;
3. Regulamin Sklepu – niniejszy regulamin, który określa w szczególności prawa i obowiązki Konsumenta, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Przedsiębiorcy oraz Sprzedawcy w związku z dokonaniem zakupu Towaru w Sklepie, zasady składania Zamówień i dostawy Towarów, zasady i tryb rozpatrywania reklamacji;
4. Klient/Klienci – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca;
5. Strony – łączne określenie Sprzedawcy oraz Klienta;
6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
9. Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, w szczególności książki;
10. Konto – miejsce w systemie informatycznym Sklepu, w którym znajdują się informacje o Kliencie, do którego Konto należy, oraz które zapewnia możliwość korzystania z usług świadczonych przez Sklep; szczegółowa procedura zakładania Konta oraz zasady korzystania z niego uregulowane zostały w punkcie IV Regulaminu Sklepu;
11. Rejestracja – czynności polegające na podaniu przez Klienta jego danych oraz dokonania akceptacji dokumentów niezbędnych w celu założenia Konta;
12. Regulamin Serwisu – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który dostępny jest w Serwisie;
13. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zakamarki.pl, w tym Sklep;
14. Polityka prywatności – dokument regulujący kwestie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z Serwisu, dostępny w Serwisie;
15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów ze Sprzedawcą.

II. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca udostępnia następujący adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z nim: handlowy@zakamarki.pl (w sprawach pilnych natalia.walkowiak@zakamarki.pl), nr telefonu +48 61 853 41 41, tel. kom. +48 512 464 518. (koszt połączenia według taryfy operatora).
2. Adres, pod jakim można składać reklamacje: Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, e-mail: handlowy@zakamarki.pl.
3. Każdy podmiot (zarówno Przedsiębiorca, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, jak i Konsument) korzystający w jakiejkolwiek formie z usług oferowanych przez Sklep zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Sklepu oraz Regulaminu Serwisu i Polityki prywatności.
4. Poprzez korzystanie z usług oferowanych przez Sklep Klient akceptuje treść Regulaminu Sklepu, Regulaminu Serwisu oraz Polityki prywatności i zobowiązuje się do stosowania do ich postanowień:
a) w przypadku rejestracji Konta oświadczenie w przedmiocie zapoznania się z treścią Regulaminu Sklepu, Regulaminu Serwisu i Polityki prywatności oraz ich akceptacja jest warunkiem koniecznym zarówno do dokonania rejestracji Konta, jak i złożenia Zamówienia,
b) w przypadku złożenia Zamówienia bez logowania oświadczenie w przedmiocie zapoznania się z treścią Regulaminu Sklepu, Regulaminu Serwisu i Polityki prywatności oraz ich akceptacja jest warunkiem koniecznym do finalizacji Zamówienia.

III. Warunki dotyczące sprzedaży Towarów

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu oferuje sprzedaż Towarów znajdujących się w jego ofercie handlowej, w szczególności książek, w sieci Internet.
2. Stroną umów zawieranych ze Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być:

a) Konsument;
b) Przedsiębiorca na prawach konsumenta;
c) Przedsiębiorca.

Aby skorzystać ze wszystkich możliwości Sklepu (w tym przeglądania historii Zamówień) należy zarejestrować Konto w Sklepie, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie IV Regulaminu Sklepu oraz dokonać logowania. Zamówienia można składać także bez uprzedniej rejestracji i logowania. Sprzedawca przyjmuje Zamówienia za pośrednictwem strony www.zakamarki.pl, przy czym Zamówienia za pośrednictwem wskazanej strony internetowej składane są zgodnie z procedurą opisaną w punktach 4-10 poniżej.
3. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem Sklepu, Regulaminem Serwisu oraz Polityką Prywatności i zaakceptowanie ich. Klient potwierdza to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola u dołu formularza Zamówienia. Niewyrażenie przez Klienta akceptacji Regulaminu Sklepu i ww. dokumentów w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu.
4. Elementami procedury składania Zamówienia są również: podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia, oznaczonych jako obligatoryjne, w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
5. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu bez rejestracji Konta powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu podczas składania Zamówienia.
6. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu kompletuje Zamówienie, wybierając Towar/Towary, którymi jest zainteresowany, oraz dodaje je do „koszyka”. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „koszyku” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie za pomocą dostępnego formularza Zamówienia, wybierając następnie przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
7. W przypadku wyboru sposobu płatności za Zamówienie za pośrednictwem platformy PayU, na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu Zamówienia bądź przy rejestracji Konta (w przypadku składania Zamówienia za jego pośrednictwem) przesłana zostanie automatyczna wiadomość wygenerowana przez operatora płatności, zawierająca potwierdzenie otrzymania płatności przez Sprzedawcę. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Następnie na ten sam adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość z adresu noreply@zakamarki.pl, zawierająca potwierdzenie otrzymania Zamówienia i płatności przez Sprzedawcę.
8. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, Klient po złożeniu Zamówienia otrzyma na wskazany w formularzu Zamówienia bądź przy rejestracji Konta (w przypadku składania Zamówienia za jego pośrednictwem) adres e-mail dane do dokonania przelewu ceny za Zamówienie.
9. Umowa sprzedaży zawarta zostaje po opłaceniu Zamówienia przez Klienta, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia i płatności przez Sprzedawcę. Od tego momentu również rozpoczyna swój bieg termin realizacji Zamówienia. Z adresu noreply@zakamarki.pl generowane są automatyczne wiadomości do Klientów i adres ten nie służy do korespondencji ze Sprzedawcą.
10. Potwierdzenie, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, obejmuje informacje o Towarze objętym Zamówieniem, w tym w szczególności o jego głównych cechach, jego cenie (wraz z wszelkimi podatkami), opłatach za dostawę: transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, jeżeli są związane z realizacją Zamówienia, a także o sposobie i terminie zapłaty za Towar objęty Zamówieniem. Sprzedawca potwierdza w ten sposób zawarcie umowy. Dostarczenie Klientowi będącemu konsumentem informacji, o jakich mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, odbywa się poprzez udostępnienie Regulaminu Sklepu w „koszyku” oraz umieszczenie go w stopce Serwisu.
11. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom zapłatę za Zamówienie na następujące sposoby:

a) przelewem bankowym, na poniższy rachunek bankowy, podany także w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia:
Nr konta: 48 1440 1286 0000 0000 1754 3822
Bank: PKO BP (Grupa Nordea)
dla przelewów zagranicznych:
IBAN: PL48 1440 1286 0000 0000 1754 3822 BIC/SWIFT: BPKOPLPW
b) kartą płatniczą lub ePrzelewem (przelewem internetowym). Płatności ePrzelewem Klient dokonuje za pośrednictwem serwisu PayU na stronie internetowej banku, który prowadzi rachunek bankowy z możliwością realizacji przelewów internetowych, do korzystania z którego Klient jest uprawiony. Zalety tej formy płatności: łatwe udowodnienie płatności, dobre zabezpieczenie procesu płatności oraz brak konieczności posiadania karty płatniczej akceptowalnej przy płatnościach dokonywanych w sieci Internet; więcej o ePrzelewach można przeczytać na stronie www.payu.pl.

12. W przypadku przelewu bankowego na opłacenie Zamówienia Klient ma 7 dni. Po upływie tego czasu Zamówienie zostanie anulowane.
13. Sprzedawca, w przypadkach określonych w pkt. III.11 a) i b) powyżej, rozpoczyna realizację Zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu pełnej płatności.
14. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (według wyboru Klienta paragon albo faktura VAT).

IV. Rejestracja Konta Klienta 

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługę w zakresie umożliwienia podmiotom korzystającym ze Sklepu założenie Konta i korzystania z niego.
2. Rejestracja Konta jest dobrowolna i bezpłatna. 3. Klient może przeglądać asortyment Sklepu, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie, ma jednak możliwość: śledzenia historii Zamówień, śledzenia statusu złożonego Zamówienia oraz zapisania swoich danych adresowych.
4. Rejestracja Konta następuje poprzez naciśnięcie na stronie głównej Sklepu pod adresem elektronicznym www.zakamarki.pl zakładki „Zaloguj się”, a następnie wypełnienie formularza „Zarejestruj się”, w którym należy podać adres e-mail oraz hasło. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu założenia Konta. Rejestracja Konta może nastąpić również podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
5. W celu założenia Konta wymagane jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu, Regulaminem Serwisu oraz Polityką prywatności, oraz ich zaakceptowanie poprzez zaznaczenie okienka znajdującego się u dołu formularza rejestracyjnego.
6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie na podany w formularzu Rejestracji adres e-mail zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta.
7. Po zarejestrowaniu Konta Klient może zalogować się do Sklepu, podając wskazany podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło.
8. Z chwilą rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług – prowadzenie i obsługę Konta.

V. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Ceny Towarów podane na stronie Sklepu nie zawierają kosztów ich dostarczenia. Koszty dostawy Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed zatwierdzeniem i złożeniem Zamówienia przez Klienta oraz w momencie, gdy już tego dokona. Koszty dostawy uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje więc cenę Towaru oraz koszty jego dostawy.
3. Obok każdego Towaru oferowanego w Sklepie znajduje się informacja o cenie. Cena określona jako „cena okładkowa” to cena, która drukowana jest na okładce książki przez wydawcę i która stanowi sugerowaną cenę sprzedaży. Przy cenie okładkowej znajduje się aktualna cena, oznaczona jako „nasza cena”, po której Towar oferowany jest do sprzedaży przez Sprzedawcę i po której może on zostać nabyty w Sklepie przez Klienta. Jest to cena wiążąca dla Stron. Sprzedawca oferuje do sprzedaży również zestawy książek zwane dalej „pakietami” oraz książki uszkodzone zwane „outletem”.
4. Outlet to książki pochodzące ze zwrotów, które mogą mieć wady: zarysowania, przetarcia okładki, uszkodzenia grzbietu, obicia okładek, naklejki z kodami kreskowymi bądź ślady po nich, wgniecenia, zagięcia lub zabrudzenia (również pojedynczych stron we wnętrzu książki). Powyższe uszkodzenia pozostają bez wpływu na odbiór treści książek.
5. Towary zakupione w Outlecie nie podlegają wymianie na Towary pełnowartościowe.
6. Liczba Towarów oferowanych do sprzedaży w ramach Outletu jest ograniczona. Oferta sprzedaży Towarów z Outletu ważna jest do wyczerpania zapasów.
7. W przypadku wprowadzenia przez Sprzedawcę obniżki ceny Towaru, obok aktualnej ceny Towaru podawana jest również najniższa cena tego Towaru z ostatnich 30 dni – jest to cena, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny Towaru lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży przez Sprzedawcę do dnia wprowadzenia obniżki (w sytuacji, gdy Towar jest oferowany w okresie krótszym niż 30 dni).
8. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, wysokości kwoty końcowej Zamówienia oraz państwa, do którego przesyłka jest realizowana. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie internetowej Sklepu. Klient ma możliwość wyboru spośród dostępnych w przypadku jego Zamówienia sposobów dostawy w momencie składania Zamówienia w Sklepie. Stałe koszty wysyłki dotyczą wysyłki realizowanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Koszty dostawy Towaru poza granice Polski zostaną ustalone indywidualnie w korespondencji mailowej Klienta z handlowy@zakamarki.pl.

VI. Warunki realizacji Zamówienia i dostawy Towarów

1. Przygotowanie Towarów do wysyłki następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu płatności. Wysyłka Towaru następuje nie później niż w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia następującego po zaksięgowaniu płatności. Wykonanie umowy przez Sprzedawcę (dostarczenie Towaru do Klienta), nie będzie trwać w żadnym razie dłużej niż 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu w którym została zaksięgowana płatność. Sprzedawca może ustalić inny termin wysyłki w przypadku Towaru objętego sprzedażą przedpremierową.
2. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem podmiotów wskazanych na stronie internetowej Sklepu. Szczegółowy wykaz aktualnie dostępnych sposobów dostaw wraz z cennikiem usług znajduje się w Sklepie w zakładce koszty wysyłki.
3. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionym Towarem lub Towarami uzależniony jest od wybranej opcji dostawy. Podane na stronie internetowej Sklepu terminy dostawy mają charakter orientacyjny. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie dostarczona w terminach orientacyjnych podanych na stronie internetowej Sklepu, rekomenduje się kontakt w tej sprawie na adres: handlowy@zakamarki.pl.
4. Przesyłka pakowana jest w wysokiej jakości karton typu multimail i jest opatrzona adresem Klienta oraz danymi Wydawnictwa Zakamarki.
5. Przesyłka zawiera Towar oraz dokument potwierdzający zakup (według wyboru Klienta paragon albo faktura VAT). Jeżeli do przesyłki ma być dołączona faktura VAT, konieczne jest podanie danych identyfikujących Klienta niezbędnych do sporządzenia faktury VAT, w tym w szczególności numer NIP.
6. O każdorazowej zmianie statusu Zamówienia Klient informowany jest przez automatyczną wiadomość e-mail.

VII. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z przepisami Ustawy, każdy Klient, który nabył w Sklepie Towar jako Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru na zasadach i w sposób określony w informacjach stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu.
2. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu.
3. Sprzedawca udostępnia formularz odstąpienia od umowy, którego wzór objęty jest załącznikiem nr 2 do Regulaminu Sklepu. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza i odstąpić od umowy w formie pisemnej, wysyłając wypełniony formularz na adres wskazany w pkt II.2 Regulaminu Sklepu lub przesłać oświadczenie o odstąpieniu umowy w formie wiadomości e-mail na adres: handlowy@zakamarki.pl.
4. Postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. .

VIII. Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi wobec Klienta będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odpowiedzialność w razie braku zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w szczególności na zasadach określonych w rozdziale 5A ww. ustawy.
2. W przypadku Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje w razie braku zgodności Towaru z umową, w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 43a-43g ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, jeżeli Klient najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową wskazanych w art. 43b ust. 2 lub 3 ustawy o prawach konsumenta oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
4. Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może zgłosić reklamację listownie – listem poleconym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy Sprzedawcy wskazane w punkcie II ust. 2 Regulaminu Sklepu.
5. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko (w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą także nazwę), adres do korespondencji, adres e-mail (jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej), datę nabycia Towaru, numer Zamówienia, dokładny opis niezgodności, datę jej stwierdzenia oraz żądanie Klienta, a także preferowany sposób otrzymania odpowiedzi na reklamację. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru. Mogą to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Zaleca się również dołączenie do składanej reklamacji zdjęć Towaru podlegającego reklamacji, celem przyspieszenia jej rozpoznania. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać i który nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6. Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny przed odesłaniem towaru w związku z reklamacją (oraz odstąpieniem od umowy). Sprzedawca informuje, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta, jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.
7. W odniesieniu do Klienta będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca w porozumieniu z Klientem składającym reklamację ustala dogodny dla Stron termin odebrania reklamowanego Towaru bądź dostarczenia Towaru wolnego od wad (w razie wymiany Towaru) przez pracownika firmy kurierskiej. Koszty odesłania i dostarczenia Towaru w ww. przypadkach obciążają Sprzedawcę.
8. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, uprawnienia przysługujące z rękojmi określone w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w szczególności art. 556 i następne Kodeksu cywilnego zostają wyłączone na podstawie art. 558 § 1 k.c. Wyłączenie powyższe jest bezskuteczne w przypadku, gdy Sprzedawca zataił podstępnie wadę przed Klientem będącym Przedsiębiorcą.
9. W przypadku braku zgodności Towaru z umową Klientowi będącemu Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do żądania naprawy lub wymiany Towaru.
10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby to nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim został nabyty. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający wymianie lub naprawie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt.
12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia do Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, ujawniony przed upływem dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
13. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową ze względu na to, że naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
b) Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności Towaru z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim został on nabyty; Sprzedawca nie odebrał od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towaru na swój koszt i inne;
c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny Towaru albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności w umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

14. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji – za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą tradycyjną.
15. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne na skutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny.
16. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, gdy brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
17. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta zwraca on niezwłocznie Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę za Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, chyba że wyraźnie wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.
18. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klient może według swojego wyboru:

a) zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
b) w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10000,00 zł zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,
c) zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Klienta może wystąpić do Sprzedawcy w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Klienta wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy.

19. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w ppkt a–c powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.
20. Konsument może skorzystać także z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmianą rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i z Dyrektywą 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
21. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do platformy ODR znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

IX. Treści Cyfrowe

1. Treść Cyfrowa to treść w formie cyfrowej niezapisana na materialnym nośniku, dostarczana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą ceny. Ilekroć w Regulaminie Sklepu jest mowa o Treści Cyfrowej, dotyczy to również Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik Treści Cyfrowej. Towarem będącym nośnikiem Treści Cyfrowej są w szczególności płyty DVD i CD-R.
2. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje Klienta o funkcjonalnościach Treści Cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony, w szczególności poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie Towaru.
3. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje Klienta o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Treści Cyfrowych, w szczególności poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie Towaru.
4. W przypadku Klienta będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje w razie braku zgodności Treści Cyfrowej z umową, w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 43h-43q ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści Cyfrowej, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści Cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.
6. Sprzedawca nie może powołać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści Cyfrowej z umową, wskazany w ust. 5 wyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
7. Sprzedawca informuje Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści Cyfrowej z umową, a Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
8. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie dostarczonych przez Sprzedawcę aktualizacji, zgodnie z ust. 7 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej z umową, wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

a) poinformował Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

9. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek współpracować ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w szczególności przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej bądź telefonicznej, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech sprzętu komputerowego, oprogramowania czy połączenia sieciowego Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
10. Jeżeli Treść Cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową.
11. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie to jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
12. Sprzedawca doprowadza Treść Cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
13. Jeżeli Treść Cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
b) Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie;
c) brak zgodności Treści Cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową do zgodności z umową;
d) brak zgodności Treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z umową;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

14. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść Cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowej z umową jest nieistotny.
15. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta z niej faktycznie korzystał.
16. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej dostarczonej przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią Cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy;
b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej, która stanowiła przedmiot umowy;
c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
d) zostały wytworzone przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

17. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w pkt 16 lit. a-c powyżej.
18. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść Cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
19. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
20. Zgłoszenia reklamacyjne związane z niezgodnością Treści Cyfrowej z umową, w tym zgłoszenia żądania obniżenia ceny oraz realizacja uprawnienia do odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej może zostać wykonane przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia na adres: Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań lub na adres e-mail: handlowy@zakamarki.pl.

X. Postanowienia dodatkowe

1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy. Szczegółowe zasady i warunki przetwarzania danych osobowych Klienta określa Polityka prywatności, dostępna w Serwisie.
2. Klient, składając Zamówienie, oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w Zamówieniu są zgodne ze stanem faktycznym.
3. W przypadku zamieszczenia przez Klienta w Serwisie jakichkolwiek materiałów, Klient oświadcza, iż ich treść będzie zgodna ze stanem faktycznym oraz że przysługiwać Klientowi będą prawa autorskie do tych danych, jeżeli będą one stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i Klient będzie mógł nimi dysponować oraz rozporządzać w zakresie określonym w Regulaminie Sklepu, w szczególności będzie uprawniony do ich publikacji i wyraża na nią zgodę w Serwisie. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści (danych) o charakterze bezprawnym.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub do poszerzenia zawartości Sklepu – o czym uprzednio uprzedzi, umieszczając stosowną informację na stronie Sklepu.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Sklepu z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa poniżej. Zmiany Regulaminu Sklepu mogą dotyczyć m.in. zmiany zasad świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym rozszerzenia funkcjonalności Sklepu, dostępnych dla Klienta funkcji Sklepu, zmian z uwagi na nowelizacje obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu Sklepu, konieczność wykonania prawomocnych wyroków lub decyzji administracyjnych mających wpływ na treść Regulaminu Sklepu.
6. Sprzedawca, wprowadzając zmiany w Regulaminie Sklepu lub załącznikach do niego, poinformuje o nich Klienta poprzez zamieszczenie takiej informacji na stronie Sklepu.
7. Zmieniony Regulamin Sklepu będzie obowiązywać po jego opublikowaniu, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w zmienionym Regulaminie Sklepu, jednak nie krótszym niż 14 dni. Powyższe nie dotyczy zmian o charakterze technicznym, o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie sytuacji Klienta. Zmiany o charakterze technicznym, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu lub w innym terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu Sklepu lub załączników do niego, które wynikają ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, wchodzą w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów, zaś zmieniony Regulamin Sklepu, który dostosowuje zapisy do zmienionych przepisów, obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie Sklepu.
8. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej treści Regulaminu Sklepu, Klient może rozwiązać ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Serwisu.
9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu Sklepu zostaną uznane za nieważne, innego jego postanowienia pozostają w mocy i są wiążące.
10. Sprzedawca może przeprowadzać, zmieniać i odwoływać akcje promocyjne, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klienta Zamówienia.
11. Niniejszy Regulamin Sklepu wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Serwisie internetowym pod adresem www.zakamarki.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony oraz znajduje zastosowanie wyłącznie do umów zawartych po dniu 31 grudnia 2022 roku.
12. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Sprzedawcy na adres: handlowy@zakamarki.pl, a w sprawach pilnych: natalia.walkowiak@zakamarki.pl oraz pod numerami telefonów +48 61 853 41 41, +48 512 464 518.
13. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Stronami w związku z umową zawartą pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu Sklepu, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, z zastrzeżeniem, iż powyższe nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku braku porozumienia spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy miejscowo sąd powszechny dla siedziby Sprzedawcy (to postanowienie nie ma zastosowania do Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego).
14. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu Sklepu w formacie do wydruku ze strony internetowej www.zakamarki.pl i zapisać go na własnym nośniku.
15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1740 1360 z późn. zm.), a w przypadku Użytkowników będących Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach konsumenta w zakresie, w jakim poniższa ustawa reguluje ich uprawnienia – także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). 

REGULAMIN do pobrania

REGULAMIN – do 31 grudnia 2022

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY