Regulamin serwisu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.ZAKAMARKI.PL

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.zakamarki.pl, zwany dalej: Serwisem prowadzony jest przez spółkę pod firmą: Wydawnictwo Zakamarki sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Maya 1 (kod pocztowy 61-371), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283685, NIP 7781443634, REGON 300522195, zwaną dalej: Sprzedawcą.

2. Sprzedawca udostępnia następujący adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z nim: handlowy@zakamarki.pl (w sprawach pilnych natalia.walkowiak@zakamarki.pl), nr telefonu +48 61 853 41 41 (koszt połączenia według taryfy operatora). Dane teleadresowe, o jakich mowa w ustępach poprzedzających stanowią dane umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą.

3. Adres, pod jakim można składać reklamacje: Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, e-mail: handlowy@zakamarki.pl.

4. Niniejszy regulamin, zwany dalej: Regulaminem określa w szczególności prawa i obowiązki kupujących oraz Sprzedawcy, przy czym kupujący i Sprzedawca łącznie zwani są: Stronami.

II. Warunki dotyczące sprzedaży Towarów

1. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu oferuje sprzedaż Towarów znajdujących się w jego ofercie handlowej, w szczególności książek, zwanych dalej: Towarami, w sieci Internet.

2. Stroną umów zawieranych ze Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w sklepie internetowym www.zakamarki.pl, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zwana dalej: Klientem).

3. Aby skorzystać ze wszystkich możliwości Serwisu (w tym przeglądania historii zamówień) należy zarejestrować konto w Serwisie oraz dokonać logowania. Zamówienia można składać także bez uprzedniej rejestracji i logowania. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.zakamarki.pl, przy czym zamówienia za pośrednictwem wskazanej strony internetowej składane są poprzez użycie przycisku opisanego: Kupuję i płacę.

4. Koszty dostawy Towaru poza granice Polski zostaną ustalone indywidualnie w korespondencji mailowej z handlowy@zakamarki.pl

5. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sprzedawcę (chwila zawarcia umowy sprzedaży).

6. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, obejmuje informacje o Towarze objętym zamówieniem, w tym w szczególności o jego głównych cechach, jego cenie (wraz z wszelkimi podatkami), opłatach za: transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, jeżeli są związane z realizacją zamówienia, a także o sposobie i terminie zapłaty za Towar objęty zamówieniem. Sprzedawca potwierdza w ten sposób zawarcie umowy. Dostarczenie Klientowi będącemu konsumentem informacji, o jakich mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, odbywa się poprzez udostępnienie regulaminu zakupów w koszyku oraz umieszczenie go w stopce Serwisu. By sfinalizować zamówienie konieczne jest zaznaczenie obowiązkowego pola wyboru w koszyku – „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego www.zakamarki.pl i akceptuję go”.

7. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówienie na następujące sposoby:

a) przelewem bankowym, na poniższy rachunek bankowy, podany także w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia:

Nr konta: 48 1440 1286 0000 0000 1754 3822 Bank: PKO BP (Grupa Nordea)

dla przelewów zagranicznych: IBAN: PL48 1440 1286 0000 0000 1754 3822 BIC/SWIFT: BPKOPLPW;

b) kartą płatniczą lub ePrzelewem (przelewem internetowym) – płatności ePrzelewem Klient dokonuje za pośrednictwem serwisu PayU na stronie internetowej banku, który prowadzi rachunek bankowy z możliwością realizacji przelewów internetowych, do korzystania z którego Klient jest uprawiony. Zalety tej formy płatności: łatwe udowodnienie płatności, dobre zabezpieczenie procesu płatności oraz brak konieczności posiadania karty płatniczej akceptowalnej przy płatnościach dokonywanych w sieci Internet; więcej o ePrzelewach można przeczytać na stronie www.payu.pl.

8. W przypadku przelewu bankowego na opłacenie zamówienia Klient ma 7 dni. Po upływie tego czasu zamówienie zostanie anulowane.

9. Sprzedawca, w przypadkach określonych w pkt. II.7.a) i b) powyżej, rozpoczyna realizację zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu pełnej płatności.

10. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (według wyboru Klienta paragon albo faktura VAT).

III. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Obok każdego Towaru oferowanego w Serwisie znajduje się informacja o cenie. Cena przekreślona to tzw. cena okładkowa. Obok ceny okładkowej znajduje się aktualna cena po rabacie. Sprzedawca standardowo udziela rabatu w wysokości 30% od ceny okładkowej (o ile informacja w opisie nie stanowi inaczej), niezależnie od ilości zakupionych Towarów. Wiążąca dla Stron jest nieprzekreślona cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w formie wiadomości e-mail o jakim mowa w pkt II.5 Regulaminu. Sprzedawca oferuje do sprzedaży również zestawy książek zwane dalej pakietami, na które przysługuje dodatkowy rabat, łącznie 35% od ceny okładkowej (z powodów systemowych różnica w końcowej cenie przy pakietach może różnić się o kilka groszy) oraz książki uszkodzone zwane outletem, dla których przewidziano rabat 50% od ceny okładkowej. Outlet to książki z drobnymi uszkodzeniami jak zarysowania okładki, niewielkie obicia rogów, dodatkowe naklejki z kodami kreskowymi etc. Sprzedawca oferuje również grupę towarów zwanych na stronie rarytasami, dla których obowiązująca jest cena stała, niepodlegająca rabatowi.

3. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, wysokości kwoty końcowej zamówienia oraz państwa, do którego przesyłka jest realizowana. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna poniżej. Stałe koszty wysyłki dotyczą wysyłki realizowanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

FORMA WYSYŁKI poniżej 250  od 250 
Pocztex Kurier 11,70 zł 0,00 zł
Pocztex Punkt 10,50 zł 0,00 zł
Kurier DPD 16,50 zł 0,00 zł
Odbiór osobisty 0,00 zł 0,00 zł

4. Koszty dostawy Towaru poza granice Polski zostaną ustalone indywidualnie w korespondencji mailowej z handlowy@zakamarki.pl (pkt II.4 Regulaminu).

IV. Warunki realizacji zamówienia i dostawy Towarów

1. Przygotowanie Towarów do wysyłki następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu płatności. W normalnych warunkach wysyłka Towaru następuje nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania płatności. Wykonanie umowy przez Sprzedawcę (dostarczenie Towaru do Klienta), nie będzie trwać w żadnym razie dłużej niż 30 dni.

2. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem następujących firm: Poczta Polska lub DPD. Szczegółowy wykaz sposobów dostaw wraz z cennikiem usług znajduje się w pkt III.3 powyżej.

3. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionym Towarem lub Towarami uzależniony jest od wybranej opcji dostawy, przy czym, w razie wyboru usług Poczty Polskiej, według informacji udostępnianych przez Pocztę Polską S.A. – przesyłka powinna znaleźć się u odbiorcy następnego dnia roboczego od dnia przekazania Towarów podmiotowi, który je dostarczy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe wskutek działań firm logistycznych. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zobowiązuje się dochodzić roszczeń we własnym zakresie oraz wyśle zamówiony Towar ponownie. W takim przypadku warunkiem ponownego zrealizowania zamówienia będzie wypisanie reklamacji przy odbiorze przesyłki przez Kupującego.

4. Na odebranie opłaconego zamówienia z odbiorem osobistym Kupujący ma 10 dni. Po upływie tego czasu zamówienie zostanie anulowane. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji.

5. Przesyłka pakowana jest w wysokiej jakości karton typu multimail i zawiera: zamówione książki oraz dokument potwierdzający zakup. Przesyłka opatrzona jest adresem Klienta oraz danymi Wydawnictwa Zakamarki.

6. Do każdej przesyłki dołączany jest dokument potwierdzający zakup (według wyboru Klienta paragon albo faktura VAT). Jeżeli do przesyłki ma być dołączona faktura VAT, konieczne jest podanie danych identyfikujących Klienta niezbędnych do sporządzenia faktury VAT.

7. Etapy realizacji przesyłki można śledzić, logując się na swoje konto w zakładce Zamówienia. Przy każdorazowej zmianie statusu zamówienia Klient informowany jest o niej przez automatyczną wiadomość e-mail.

V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z przepisami Ustawy, każdy Klient, który nabył w Serwisie Towar jako konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru na zasadach i w sposób określony w informacjach stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.

2. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Sprzedawca udostępnia formularz odstąpienia od umowy, którego wzór objęty jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza i odstąpić od umowy w formie pisemnej na adres wskazany w pkt I.3 Regulaminu lub przesłać oświadczenie o odstąpieniu umowy w formie wiadomości e-mail na adres: handlowy@zakamarki.pl.

VI. Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad fizycznych i prawnych. Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed zakupem (Outlet). Wada fizyczna polega w szczególności na niezgodności Towaru z umową, przejawiającej się zwłaszcza w:

a) braku właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) braku właściwości Towaru, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym w szczególności w opisie zamieszczonym w Serwisie,

c) nienadawaniu się Towaru do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, w przypadku gdy Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru,

d) wydaniu Towaru Klientowi w stanie niezupełnym.

2. Jeżeli Towar ma wady, które tkwiły w nim w chwili otrzymania przez Klienta Towaru lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania wraz z pisemną reklamacją, pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.3., przy czym koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Sprzedawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz fakturę VAT lub paragon. Sprzedawca prosi także o kontakt telefoniczny przed dokonaniem wysyłki w związku z reklamacją (oraz odstąpieniem od umowy). Sprzedawca informuje, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta, jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.

3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć wniosek o obniżenie ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

4. W przypadku, gdy pomimo wymiany lub naprawy przez Sprzedawcę Towar nadal jest wadliwy, Klient odzyskuje prawo do złożenia wniosku o obniżenie ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Jeżeli Klientem jest konsument, może wybrać między wymianą rzeczy a usunięciem wady. Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, jeśli wada Towaru nie jest istotna. Postanowienia niniejszego ustępu nie znajdują zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7. Sprzedawca odpowiada względem Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku od dnia wykrycia wady.

8. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klient może według swojego wyboru:

a) zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

b) w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10000,00 zł zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c) zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Klienta może wystąpić do Sprzedawcy w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Klienta wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy.

9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w ppkt a–c powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

10. Ust. 2–5 oraz 7–9 nie znajdują zastosowania do Klientów niebędących konsumentami, do których stosuje się wprost przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

11. Sprzedawca udostępnia Klientom formularz reklamacyjny, z którego Klient może, ale nie musi, skorzystać składając reklamację. Formularz dostępny jest jako ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU.

VII. Postanowienia dodatkowe

1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy.

2. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

3. W przypadku zamieszczenia przez Klienta w Serwisie jakichkolwiek materiałów, Klient oświadcza, iż ich treść będzie zgodna z rzeczywistym stanem faktycznym oraz że przysługiwać Klientowi będą prawa autorskie do tych danych, jeżeli będą one stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i Klient będzie mógł nimi dysponować oraz rozporządzać w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności będzie uprawniony do ich publikacji i wyraża na nią zgodę w Serwisie. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści (danych) o charakterze bezprawnym.

4. Sprzedawca może przeprowadzać, zmieniać i odwoływać akcje promocyjne, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie internetowym pod adresem www.zakamarki.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony oraz znajduje zastosowanie wyłącznie do umów zawartych po dniu 25 grudnia 2014 roku.

6. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Sprzedawcy na adres: handlowy@zakamarki.pl a w sprawach pilnych natalia.walkowiak@zakamarki.pl oraz pod numerami telefonów 61 853 41 41, 512 464 518.

7. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy stronami w związku z umową zawartą pomiędzy stronami na podstawie Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia spory pomiędzy stronami będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu (to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego).

8. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej www.zakamarki.pl i zapisać go na własnym nośniku.

REGULAMIN do pobrania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY