Regulamin serwisu


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZAKAMARKI.PL

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Serwisu www.zakamarki.pl jest Wydawnictwo Zakamarki Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000283685, NIP: 7781443634, REGON: 300522195, adres poczty elektronicznej: redakcja@zakamarki.pl, numer telefonu +48 61 853 41 41 (dalej jako: „Usługodawca”).

2. Usługodawca prowadzi Serwis, o którym mowa w ust. 1, oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych w ramach Serwisu. Oprócz Usługodawcy w Serwisie występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych.

3. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.zakamarki.pl i jest stroną internetową przeznaczoną w szczególności do zawierania umów sprzedaży Towarów oferowanych przez Usługodawcę, jak również stanowi on portal informacyjny, za pomocą którego Usługodawca przekazuje Treści związane w szczególności ze swoją działalnością oraz wydarzeniami, które organizuje lub, w których uczestniczy.

II. Definicje

1. Użyte w Regulaminie Serwisu określenia należy rozumieć w sposób następujący:

a) Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin serwisu internetowego www.zakamarki.pl;
b) Serwis – serwis Usługodawcy, dostępny pod adresem internetowym www.zakamarki.pl;
c) Treści – wszelkiego rodzaju utwory, zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.), jak również informacje tekstowe, graficzne, multimedialne, materiały audio i wideo, zdjęcia oraz teksty dostępne w Serwisie;
d) Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Regulaminem Serwisu;
e) Usługobiorca, Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; również osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie;
f) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
g) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
h) Usługodawca – Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-371) przy ul. Romana Maya 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283685, NIP 7781443634, REGON 300522195, adres poczty elektronicznej: redakcja@zakamarki.pl, numer telefonu: +48 61 853 41 41;
i) Newsletter – Usługa Elektroniczna; usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera, zawierającego informacje o zbliżających się wydarzeniach, aktualnościach, nowościach i promocjach w Serwisie i poza nim;
j) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy (Użytkownika), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, oraz przechowywanie tych danych; usługa ta jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
k) Towar – produkty oferowane przez Usługodawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, w szczególności książki;
l) Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym https://www.zakamarki.pl/, świadczący usługi sprzedaży Towarów drogą elektroniczną, stanowiący element Serwisu; szczegółowy spis Towarów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu, dla którego obowiązuje oddzielny regulamin (Regulamin Sklepu);
m) Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz umożliwiający złożenie zamówienia na Towary, dostępny w Serwisie, po umieszczeniu produktów w koszyku i kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy”.
n) Konto Użytkownika – miejsce w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym znajdują się informacje o Użytkowniku będącym posiadaczem Konta oraz które zapewnia możliwość korzystania z usług świadczonych przez Serwis;
o) Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z póź. zm.);
p) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z póź. zm.);
q) Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360);

III. Ogólne warunki korzystania z serwisu

1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub poprzez nie takich treści, które mogłyby spowodować: zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu, systemów teleinformatycznych Usługodawcy; a także do powstrzymania się od działań, które mają na celu destabilizację lub utrudnienie działalności Serwisu.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
b) połączenie z siecią Internet;
c) posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Microsoft Edge, Safari;
d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) – wymóg dotyczy wybranych Usług Elektronicznych;
e) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366 x 768 px.

4. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego operatora.
5. Dostęp do Serwisu jest możliwy na dwóch poziomach:

a) Użytkownika zarejestrowanego;
b) Użytkownika niezarejestrowanego.

6. Rejestracja w Serwisie umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych oferowanych w ramach Serwisu, dostępnych tylko dla Użytkowników posiadających status Użytkowników zarejestrowanych.
7. Korzystanie przez Użytkowników z Usług Elektronicznych jest bezpłatne, za wyjątkiem zakupu Towarów dostępnych w Sklepie.

IV. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie

1. Korzystać z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu może każdy Usługobiorca.
2. Usługodawca w ramach Serwisu nie oferuje możliwości dodawania przez Usługobiorców recenzji czy opinii dotyczących Towarów.
3. Usługami Elektronicznymi oferowanymi w ramach Serwisu są:

a) usługa udostępniania przez Usługodawcę Treści w Serwisie;
b) usługa Newsletter;
c) usługa zakupu Towarów oferowanych w Serwisie (Sklep), w ramach której dostępne są również usługa Konta Użytkownika oraz usługa Formularz Zamówienia.

Ad a) Usługa udostępniania Treści w Serwisie Usługa udostępniania Treści w Serwisie świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony i polega, w szczególności na udostępnianiu przez Usługodawcę na każde żądanie Usługobiorcy zawartości Serwisu, w tym przede wszystkim katalogu Towarów w Sklepie, opisów książek możliwych do zakupu za pośrednictwem Sklepu oraz bieżących informacji dotyczących Usługodawcy, w szczególności w zakresie wydarzeń, które organizuje lub bierze w nich udział, a które znajdują się w zakładce „Aktualności”, a także odnośników (linków) do stron internetowych, na których zamieszczone zostały recenzje/opinie dotyczące Towarów, które Usługodawca udostępnia w Serwisie na stronie produktowej. Treści w postaci linków do recenzji udostępnianych przez Usługodawcę podzielone są na dwie kategorie:

  • recenzje zamówione przez Usługodawcę;
  • recenzje niezamówione przez Usługodawcę.

Recenzje zamówione przez Usługodawcę powstają w ramach współpracy handlowej pomiędzy Usługodawcą oraz podmiotem, który recenzję przygotował i udostępnił ją na prowadzonej przez siebie stronie internetowej. Współpraca handlowa oznacza, iż recenzja powstała na zamówienie Usługodawcy, a za jej przygotowanie dany podmiot mógł otrzymać przysporzenie majątkowe bądź rzeczowe, w szczególności w postaci egzemplarza recenzowanej książki. W odniesieniu do recenzji zamówionych przez Usługodawcę, zapewnia on, iż recenzje pochodzą od osoby, która w rzeczywistości nabyła/ używała recenzowanego Towaru. Recenzje zamówione przez Usługodawcę oznaczone są odpowiednio w Serwisie zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa.

W odniesieniu do recenzji niezamówionych przez Usługodawcę, Usługodawca podaje, iż nie weryfikuje ani nie zapewnia, aby pochodziły one od konsumentów, którzy nabyli lub używali dany Towar.

Ad b) Usługa Newsletter:

1. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Usługobiorców zarejestrowanych, którzy zamówili go: a) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu – dostępnym przy rejestracji, b) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu – dostępnym przy finalizacji zakupów Towaru, c) poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem https://www.zakamarki.pl/newsletter/. Usługobiorcy korzystający z formularza muszą dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z póź. zm.)
2. W ramach usługi Newslettera na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-maila). Newsletter zawiera w szczególności informacje o wydarzeniach, które Usługodawca organizuje, lub, w których bierze udział, ofercie Towarów Usługodawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o Towarach oferowanych przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
3. Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zmienić wskazany adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera – poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@zakamarki.pl lub też pisemnie na adres: Wydawnictwo Zakamarki, ul. Romana Maya 1, 61- 371 Poznań.

Ad c) Usługa zakupu Towarów oferowanych w Sklepie:

1. Szczegółowe postanowienia związane z korzystaniem ze Sklepu zostały określone w Regulaminie Sklepu, który dostępny jest pod adresem: https://www.zakamarki.pl/regulamin-sklepu/.
2. W ramach Sklepu dostępne są również usługi: Konto Użytkownika oraz Formularz Zamówienia.
3. Rejestracja Konta jest dobrowolna i nieodpłatna. Rejestracja następuje poprzez naciśnięcie na stronie głównej Serwisu zakładki „zaloguj się”. Rejestracja Konta możliwa jest również podczas składania zamówienia, poprzez zaznaczenie okienka „Zarejestruj się” w Formularzu Zamówienia i utworzeniu hasła do Konta.
4. Do zarejestrowania Konta w Serwisie wymagane jest podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail oraz hasła, a także zapoznanie się Usługobiorcy z Polityką prywatności, Regulaminem Serwisu i Regulaminem Sklepu oraz zaakceptowanie ich poprzez zaznaczenie właściwego okienka znajdującego się u dołu formularza rejestracyjnego.
5. Po podaniu adresu e-mail oraz hasła i zaakceptowaniu postanowień dokumentów wskazanych w ust. 4 powyżej, należy nacisnąć przycisk „zarejestruj się”. Następnie na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) zostanie przez Usługodawcę wysłana wiadomość potwierdzająca utworzenie Konta. Z tą chwilą rejestrację uznaje się za dokonaną.
6. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownik może zalogować się do Serwisu, podając wskazany podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło.
7. Użytkownik w każdym czasie może usunąć swoje Konto poprzez wybranie opcji „usuń konto” w zakładce „Zarządzanie kontem”, która dostępna jest w „Panelu użytkownika”.
8. Usługodawca świadczy również usługę w zakresie umożliwienia Usługobiorcom złożenia zamówienia na oferowane w Sklepie Towary za pośrednictwem Formularza Zamówienia Pełne korzystanie z Formularza Zamówienia, w sposób umożliwiający złożenie zamówienia, nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie.
9. Korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę jego uzupełniania na stronie Serwisu, po dokonaniu wyboru Towaru lub Towarów spośród dostępnych w ofercie Sklepu oraz ich liczby, a także po określeniu sposobu dostarczenia Towarów. Na tym etapie możliwym jest również wpisanie posiadanego przez Usługobiorcę kodu rabatowego. Następnie Usługobiorca może wybrać opcję „Kontynuuj zakupy”, która umożliwia mu powrót do przeglądania oferty Sklepu, bądź opcję „Przejdź do kasy”, która wiąże się z dalszym uzupełnianiem Formularza Zamówienia.
10. Złożenie zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po jego wypełnieniu, po dokonaniu akceptacji postanowień Regulaminu Serwisu, Regulaminu Sklepu i Polityki prywatności – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz po wyborze sposobu płatności za zamówienie. Następnie złożenie zamówienia potwierdzane jest poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”; do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych lub zaprzestania składania zamówienia.
11. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie poniższych danych dotyczących Usługobiorcy:

a) imię i nazwisko;
b) numer telefonu;
c) adres e-mail;
d) adres dostawy;
e) a w przypadku Usługobiorców będących Przedsiębiorcami bądź Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta – numer NIP;

Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu złożenia i realizacji Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
12. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

V. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług elektronicznych

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę, tj. odpowiednio:

a) w przypadku Usługi udostępniania Treści w Serwisie – z momentem wejścia przez Usługobiorcę na stronę Serwisu;
b) w przypadku usługi Newslettera – z momentem zaznaczenia przez Usługobiorcę stosownego pola (check- box) lub wypełnienia formularza i wyrażenia zgody na usługę Newsletter;
c) w przypadku Usług Elektronicznych świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika, tj. w szczególności usługi zakupu Towarów oferowanych w Sklepie – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza rejestracyjnego i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań albo z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego Formularza Zamówienia i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań określonych w Regulaminie Sklepu;

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w następujących momentach:

a) opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu – w przypadku usługi udostępnienia Treści w Serwisie;
b) usunięcia Konta przez Usługobiorcę – w przypadku usługi Konta Użytkownika;
c) rezygnacji przez Usługobiorcę z danej usługi (poprzez przesłanie wiadomości e-mail z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres e-mailowy: daneosobowe@zakamarki.pl lub też pisemnie na adres: Wydawnictwo Zakamarki, ul. Romana Maya 1, 61- 371 Poznań;
d) decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana naruszeniami postanowień Regulaminu Serwisu ze strony Usługobiorcy – o czym zostanie on poinformowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przy rejestracji;

3. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (stosownie do pkt 2 powyżej) przysługuje Usługobiorcy w każdej chwili bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz będącemu Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny – na podstawie ustawy o prawach konsumenta. Odstąpienia od umowy, o którym mowa wyżej, Usługobiorca dokonuje poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Usługodawcy: Wydawnictwo Zakamarki ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@zakamarki.pl. Usługodawca udostępnia wzór dokumentu odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z którego Usługobiorca może skorzystać. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy w takim kształcie nie jest jednak obowiązkowe. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

VI. Reklamacje dotyczące Serwisu i Usług elektronicznych

1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: daneosobowe@zakamarki.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres: Wydawnictwo Zakamarki, ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań.
3. Zaleca się, by reklamacja zawierała: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, oczekiwania Użytkownika co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz dane kontaktowe składającego reklamację. Nie zawarcie powyższych informacji w reklamacji nie wpływa na ważność jej złożenia.
4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Usługobiorcy celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Usługobiorcę informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.

VII. Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych

1. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie nie jest związane ze szczególnymi, nadzwyczajnymi zagrożeniami dotyczącymi korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną – za wyjątkiem tych powszechnie znanych i występujących przy korzystaniu z teleinformatycznej sieci publicznej, w tym sieci Internet. Jednakże Usługobiorca przyjmuje do wiadomości fakt, iż istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Usługobiorcy podawanych w celu świadczenia Usług Elektronicznych, w szczególności w ramach rejestracji i zakładania Konta Użytkownika w Sklepie przez osoby nieuprawnione.
2. Usługobiorca zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać danymi dostępowymi do swojego Konta Użytkownika (login i hasło), a w szczególności zobowiązuje się do tego, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.
3. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Usługobiorcy.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników Serwisu określa Polityka prywatności dostępna w Serwisie.

IX. Prawa autorskie 

1. Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz do jego poszczególnych elementów – w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach, także znaków towarowych – należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) oraz z innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Usługobiorcę z materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

X. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Serwisu może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu Serwisu będą publikowane w ramach Serwisu i obowiązują do chwili zamieszczenia w Serwisie Regulaminu Serwisu o zmienionej treści, ze wskazaniem daty zamieszczenia. Jeśli Usługobiorca nie zgadza się z treścią zmian Regulaminu Serwisu, może w każdym momencie rozwiązać umowę na warunkach opisanych w pkt V, ust. 2 lub zaprzestać korzystania z Serwisu w przypadku korzystania z usługi udostępniania Treści w Serwisie.
2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu Serwisu jest z jakichkolwiek powodów – w części lub w całości – dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu Serwisu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Serwisu odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, a także inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych i ewentualnych sporów wynikających z Regulaminu Serwisu jest prawo polskie.
5. Regulamin Serwisu obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści w Serwisie, ze wskazaniem daty zamieszczenia. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie.
6. Integralną część niniejszego Regulaminu Serwisu stanowią dokumenty: Polityka prywatności oraz Regulamin Sklepu. Akceptacja Regulaminu Serwisu jest równoznaczna z akceptacją ww. dokumentów.

 

REGULAMIN do pobrania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY