Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZAKAMARKI.PL

I. Postanowienia ogólne

1. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce prywatności:

a) Administrator – Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000283685, REGON: 300522195, NIP: 7781443634, adres poczty elektronicznej: daneosobowe@zakamarki.pl;
b) Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie takiego identyfikatora jak imię, nazwisko, PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
c) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
d) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zakamarki.pl, w tym sklep internetowy;
e) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub więcej usług świadczonych w ramach Serwisu;
f) Regulamin Serwisu – regulamin serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.zakamarki.pl, dostępny na stronie www.zakamarki.pl;
g) Regulamin Sklepu – regulamin sklepu internetowego, w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.zakamarki.pl, dostępny na stronie www.zakamarki.pl

2. Polityka prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu, gromadzonych w czasie korzystania z Serwisu.
3. Nadrzędnym celem Administratora jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich prywatności oraz zapewnienie zgodności przetwarzania ich danych osobowych, gromadzonych w związku z aktywnością Użytkowników w Serwisie, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
4. Postanowienia Polityki prywatności stosuje się również do przetwarzania danych osobowych przez Administratora wszelkich innych osób fizycznych, pozyskanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora. Ilekroć w Polityce prywatności jest mowa o Użytkowniku, w tym w szczególności o jego prawach oraz podstawach przetwarzania, należy przez to rozumieć również wszelkie inne osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, pozyskane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora (poza Serwisem).

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną, w szczególności usług opisanych w Regulaminie Serwisu, w tym usługi udostępniania przez Administratora treści w Serwisie, usługi wysyłki newslettera, usługi prowadzenia i obsługi konta, usługi zakupu produktów oferowanych w Serwisie;
b) na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu realizacji umów zawieranych między Użytkownikiem a Administratorem w ramach sklepu internetowego dostępnego w Serwisie, w tym obsługi reklamacji;
c) na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu realizacji wszelkich innych umów zawieranych między Administratorem a Użytkownikiem w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, a także poza Serwisem w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora

przy czym: (1) przetwarzanie, o którym mowa w punktach od 1 do 3 powyżej, obejmuje zarówno podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jak i wykonanie umowy i odbywa się w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów; (2) podanie przez Użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją niepodania obligatoryjnie wymaganych danych jest niezawarcie umowy lub co najmniej brak możliwości jej wykonania, za który Administrator nie ponosi odpowiedzialności;

d) na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wynikającego z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych;
e) na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności takich jak:

 • dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń;
 • przetwarzanie danych w sytuacjach skorzystania przez Użytkowników z prawa do odstąpienia od umowy (umowa poczytywana jest wówczas za niezawartą);
 • prowadzenie kierowanej do Administratora korespondencji w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, włączając w to wysyłkę ofert;
 • archiwizacja ofert składanych przez Administratora, jak i korespondencji z udziałem Administratora (jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przez Administratora z Użytkownikiem);
 • prowadzenie analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług;
 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz innych akcji marketingowych;
 • prowadzenie marketingu produktów i usług własnych Administratora;
 • prowadzenie marketingu w ramach newslettera wysyłanego do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie;
 • promowanie marki w ramach portali społecznościowych;
 • dostosowywanie zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizowanie korzystania ze stron Serwisu;
 • prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;
 • śledzenie ruchu w ramach strony Serwisu;
 • powyższe również z wykorzystaniem danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii;

f) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli jej udzielenie jest konieczne do zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych i nie znajduje zastosowania żadna z ww. podstaw prawnych przetwarzania danych, np. przetwarzanie w związku z przeprowadzaniem postępowań rekrutacyjnych; udzielenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w takim wypadku jest dobrowolne; udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w dowolnym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów podmiotów, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem; są zbierane do oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; pozostają merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
3. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach stosuje profilowanie, wykorzystując automatyczne przetwarzanie danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Podejmowane działania, w tym profilowanie, nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wobec Użytkownika ani nie wywołują żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w punkcie VI niniejszej Polityki prywatności.
4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube), w tym podejmujących aktywność na tychże profilach. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia działań marketingowych – w tym promowania marki Administratora, jego aktywności, usług, produktów – oraz na potrzeby budowania i utrzymania komunikacji, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

III. Uprawnienia Użytkowników

1. Każdy Użytkownik ma prawo:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane i w jakim zakresie, oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym podstaw przetwarzania;
b) do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania od Administratora usunięcia danych;
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
e) do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, w przypadku gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
h) do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
i) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w szczególności jeżeli w ocenie Użytkownika przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO (w Polsce od 25.05.2018 roku funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

2. Wniosek o realizację ww. praw można realizować poprzez:

a) pisemny wniosek wysłany na adres Administratora;
b) drogą mailową na adres: daneosobowe@zakamarki.pl;

3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, musi zostać sformułowany w sposób precyzyjny i w szczególności wskazywać, jakie żądanie ma zostać zrealizowane, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie, jakiego rodzaju przetwarzania danych wniosek dotyczy. W razie potrzeby Administrator jest uprawniony do wystąpienia z prośbą o doprecyzowanie lub uzupełnienie wniosku o dane, które są mu potrzebne do należytego zrealizowania wniosku.
4. Administrator w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku poinformuje Użytkownika o działaniach podjętych w związku z wnioskiem. W razie konieczności Administrator poinformuje Użytkownika o konieczności przedłużenia terminu odpowiedzi, z podaniem przyczyny przedłużenia terminu.
5. Odpowiedź na wniosek będzie zrealizowana przy pomocy takiego sposobu komunikacji, jaki został wykorzystany do złożenia wniosku. W przypadku wniosku złożonego na piśmie odpowiedź może – na żądanie Użytkownika – zostać wysłana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

IV. Okres, przez który dane są przechowywane

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie – przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) oraz zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
2. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przetwarzane do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego.
3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
4. Dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.
5. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych dane osobowe takiej osoby – w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem – nie będą więcej przetwarzane do celów marketingowych.

V. Kategorie odbiorców danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym z Administratorem, firmom windykacyjnym, operatorom pocztowym, przewoźnikom, partnerom świadczącym usługi techniczne, dostawcom usług hostingowych i systemów informatycznych, podwykonawcom Administratora, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora i pracownikom lub współpracownikom takich podmiotów.

VI. Pliki cookies i dane eksploatacyjne

a) W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
b) Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Ma to na celu głównie: ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz prowadzenie przez Administratora działań marketingowych.
c) Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem wymienionych powyżej technologii danych w ww. celach, w tym celach marketingowych, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda może być w każdym momencie wycofana. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem plików cookies na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta do przeglądania zawartości Serwisu.
d) W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator danych osobowych nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywanie plików cookies. Zaleca się, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku – skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

VII. Postanowienia końcowe

1. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie jej pełnej treści w Serwisie. Polityka prywatności może ulec zmianie, w szczególności aktualizacji. Wszelkie zmiany Polityki prywatności, w tym jej aktualizacje, będą publikowane w ramach Serwisu. Zmieniona Polityka prywatności obowiązuje od chwili jej publikacji w Serwisie.
3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz z wykorzystywaniem plików cookies – w tym w kwestiach dotyczących niniejszej Polityki prywatności – prosimy kontaktować się na adres: Wydawnictwo Zakamarki, ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań lub na adres e-mail: daneosobowe@zakamarki.pl.