Rodzinny konkurs z Zakamarkami

W rodzinnej drużynie wypełnijcie
quiz z wiedzy o książkach Zakamarków
i wygrajcie rodzinny weekend
w Chacie Miłkowskiej w Wielkopolsce!

Aby wziąć udział w konkursie, należy wydrukować
quiz z wiedzy o Zakamarkowych książkach
dostępny na stronie www.zakamarki.pl,
wypełnić go w rodzinnej drużynie
i odesłać na adres Zakamarków.
Zanim zabierzecie się do pracy,
koniecznie przeczytajcie regulamin konkursu!

Quiz do ściągnięcia TUTAJ.

Wypełnione quizy muszą dotrzeć do nas
pocztą tradycyjną najpóźniej 22 czerwca 2015.

Wykażcie się w gronie rodzinnym wiedzą,
pamięcią i umiejętnością znajdowania informacji,
a może to wy spędzicie wspaniały weekend
z jazdą konną w Chacie Miłkowskiej!
Będą też wyróżnienia książkowe.

Chata Miłkowska to siedlisko w urokliwym zakątku
Puszczy Noteckiej stworzone dla miłośników przyrody,
przygotowane z myślą o rodzinach z dziećmi.
Okolica obfituje we wspaniałe plenery.
Poruszając się po leśnych szlakach pieszych,
konnych i rowerowych, natknąć się można
na jelenie, sarny, dziki, lisy, zające
i całe mnóstwo drobniejszych mieszkańców puszczy.
Latem Miłkowo odwiedzają bociany i żurawie,
jesienią lasy pełne są grzybów.
www.milkowo.plREGULAMIN KONKURSU RODZINNEGO Z ZAKAMARKAMI

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Rodzinny konkurs z Zakamarkami i zwany jest dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o. z siedzibą ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, KRS: 0000283685, zwane dalej Organizatorem. Partnerem konkursu i sponsorem nagrody jest Siedlisko Chata Miłkowska www.milkowo.pl zwane dalej Partnerem.
3. Konkurs ogłoszony zostanie we wtorek 2 czerwca 2015 na www.zakamarki.pl oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook. Regulamin konkursu oraz inne niezbędne informacje o Konkursie zamieszczone zostaną 2 czerwca 2015 roku na stronie internetowej Organizatora (www.zakamarki.pl). Konkurs będzie promowany w mediach dostępnych Organizatorowi.
4. Konkurs trwa od 2 do 22 czerwca 2015 roku.
5. Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
8. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.
9. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej (www.zakamarki.pl).

§ 2
UCZESTNICY
1. Konkurs jest konkursem zespołowym. Uczestnikiem konkursu może być Zespół składający się z:
— minimum: jednej osoby dorosłej i jednego dziecka;
— maksimum: dwóch osób dorosłych i czworga dzieci. 
Zespół wyznacza Kapitana, który musi być osobą pełnoletnią.
2. Dana osoba może wchodzić w skład tylko jednego Zespołu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych.
4. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

§ 3
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest rozwiązanie Quizu z wiedzy o Wydawnictwie Zakamarki i wydawanych przez Wydawnictwo książkach. 
2. Quiz zamieszczony zostanie 2 czerwca 2015 roku na stronie internetowej Organizatora (www.zakamarki.pl). Wydrukowany, wypełniony i podpisany Quiz należy odesłać wraz z Formularzem Zgłoszeniowym na adres organizatora.
3. Quizy mogą być wypełnione ręcznie lub na komputerze.
4. Warunkiem zakwalifikowania Quizu do oceny jest jego czytelność.
5. Jeden Zespół może nadesłać tylko jeden wypełniony Quiz.
6. Klucz odpowiedzi jest dostępny w siedzibie Organizatora.

§ 4
TERMIN NADSYŁANIA PRAC
1. Quizy należy dostarczyć do 22 czerwca 2015 roku pocztą tradycyjną na adres:
Wydawnictwo Zakamarki, ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
z dopiskiem na kopercie KONKURS RODZINNY
2. Quizy nadesłane po tym terminie nie zostaną przyjęte. Decyduje data doręczenia przesyłki.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług pocztowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

§ 5
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wysłanie na adres Organizatora wypełnionego Quizu zgodnie z § 3 wraz z czytelnie wypełnionym i podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik tego Regulaminu, w terminie podanym w § 4 oraz spełnienie warunków podanych w § 2.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z regulaminem, niepełne, nieczytelne lub błędnie dokonane zgłoszenia.

§ 6
OGŁOSZENIE WYNIKÓW  i WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY
1. Quizy sprawdzane i punktowane będą przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 czerwca 2015 pomiędzy godziną 19.00 a 20.00 na stronie internetowej Organizatora (www.zakamarki.pl).
3. Zwycięzcą w Konkursie będzie Zespół, który otrzyma najwyższą ilość punktów.
4. W przypadku, gdy kilka Zespołów uzyska jednakową, najwyższą ilość punktów, Zwycięzcą zostanie ten Zespół, który jako pierwszy, lecz nie później niż 28 czerwca 2015, dodzwoni się na numer 501 216 549 (UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU!) i prawidłowo odpowie na Dodatkowe Pytanie Konkursowe umieszczone wraz z ogłoszeniem wyników na stronie Organizatora (www.zakamarki.pl).
5. W przypadku, gdyby procedura opisana w p. 4 powyżej nie doprowadziła do wyłonienia Zwycięzcy, Jury ustali inną procedurę jego wyłonienia.
6. Termin i miejsce ogłoszenia wyników mogą ulec zmianie, wówczas taka informacja pojawi się na stronie internetowej Organizatora.
7. Zwycięzca otrzyma Nagrodę Główną. Jury może przyznać dowolną ilość Wyróżnień.
8. Oceny i decyzje Jury mają charakter ostateczny.
9. Zespoły identyfikowane będą po imieniu i nazwisku Kapitana oraz miejscowości.
10. Ostateczne wyniki konkursu, po wyłonieniu Zwycięzcy, zostaną również ogłoszone na stronie internetowej Partnera.

§ 7
NAGRODA GŁÓWNA
1. Nagrodą Główną jest voucher o wartości 1.020 zł na pobyt w Siedlisku Chata Miłkowska. 
2. Voucher rodzinny dla Zwycięskiego Zespołu: dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci, z opcją dostawki dla dodatkowych dwojga dzieci, czyli maksymalnie 6 osób, obejmuje:
a. dwa noclegi w apartamencie rodzinnym
b. śniadania w oba dni
c. jazdę konną dla dwóch osób dorosłych
d. oprowadzanie na koniu dla dzieci
e. możliwość korzystania z placu zabaw, kącika zabaw
f. możliwość udziału w karmieniu kóz oraz królików
g. możliwość korzystania z wypożyczalni rowerów
h. 10% rabatu na posiłki
3. Nagroda nie obejmuje:
a. wyżywienia
b. dojazdu do miejsca docelowego i powrotu do miejsca zamieszkania
c. wszelkich innych kosztów, które nie są wymienione w p. 2 powyżej.
4. Termin realizacji vouchera: od momentu ogłoszenia wyników konkursu do 31 października 2015 roku.
5. Zwycięski Zespół zobowiązany jest dokonać u Partnera wcześniejszej rezerwacji terminu realizacji Nagrody. Partner zastrzega sobie możliwość odmówienia terminu w sytuacji, gdy nie posiada wolnych miejsc noclegowych. Partner zobowiązany jest w takim przypadku zaproponować inny termin i porozumieć się ze zwycięskim Zespołem.
6. Warunkiem realizacji Nagrody Głównej jest pomyślna weryfikacja danych Zwycięzcy wraz z potwierdzeniem gotowości wyjazdu.
7. Raz ustalony termin nie podlega zmianie.
8. Nazwiska i wizerunki Zwycięzców Konkursu (zdobywców Nagrody Głównej) zostaną podane do publicznej wiadomości (w mediach), a w szczególności ogłoszone na stronie Organizatora (www.zakamarki.pl) i Partnera (www.milkowo.pl) oraz ich fanpage’ach na portalu Facebook i Instagram.
9. Uczestnik konkursu nie może zamienić Nagrody na jej równowartość w gotówce ani na żadne inne świadczenie.
10. W przypadku niemożności zorganizowania wyjazdu z winy Zwycięzcy w terminie ustalonym z Partnerem, Organizator ma prawo do przekazania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu wybranemu spośród Wyróżnionych.

§ 8
WYRÓŻNIENIA
1. Jury przyzna dowolną ilość Wyróżnień. Nagrodą dla wyróżnionch Zespołów będą książki Wydawnictwa Zakamarki.
2. Pula książek przeznaczonych na ten cel to minimum 20 sztuk. Liczba Wyróżnień i ilość książek przyznanych każdemu wyróżnionmu Zespołowi uzależniona będzie od ilości punktów, jaką uzyskają Zespoły oraz od ilości Zespołów z najwyższą punktacją.
3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub kurierem na adres podany przez Zespół w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku nieodebrania przesyłki nagroda pozostaje własnością Organizatora.
4. Nazwiska i ewentualnie wizerunki członków Wyróżnionych Zespołów zostaną podane do publicznej wiadomości (w mediach), a w szczególności ogłoszone na stronie Organizatora (www.zakamarki.pl) i Partnera (www.milkowo.pl) oraz ich fanpage’ach na portalu Facebook i Instagram.
5. Uczestnik konkursu nie może zamienić Nagrody na jej równowartość w gotówce ani na żadne inne świadczenie.

§ 9
REKLAMACJE
1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.

§ 10
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU I NADESŁANE QUIZY
1. Przystępując do Konkursu, Zespół wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych członków Zespołu na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. 202 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o nim.
3. Nadesłane Quizy przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane Uczestnikom.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora www.zakamarki.pl.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.