Jesień ze słoniem Pomelo! Wyzwanie dla przedszkolaków

Pomelo to mały, filozofujący słoń z długą trąbą.
Mieszka w ogrodzie pod dmuchawcem.
Ciągle coś odkrywa, nad czymś się zastanawia, czymś zachwyca,
smuci się i cieszy, śni, boi się, kocha, podróżuje, rośnie.

Autorami pełnych humoru i zadumy książek o słoniu Pomelo są
Ramona Bădescu i Benjamin Chaud.
Wydawnictwo Zakamarki opublikowało do tej pory 11 książek o słoniu Pomelo,
a w kolejce czekają następne.

Przeczytajcie w Waszym przedszkolu co najmniej 6 z nich!
A może uda się wszystkie? Macie na to prawie całą jesień.
Zachęcamy, by po lekturze każdej książki porozmawiać o niej w grupie
i zorganizować zabawę / działanie plastyczne nawiązujące do treści.

Jako ukoronowanie przygody z książkami o filozofującym słoniu
przygotujcie wspólnie całą grupą wielki plakat z wizerunkiem Pomelo.
Spróbujcie pokazać na nim, kim jest Pomelo, jego charakter,
różne humory, emocje, refleksje.
Zostawiamy Wam pełną dowolność co do techniki, sposobu i pomysłu,
dajcie upust swojej wyobraźni i kreatywności.
Jedyny warunek to format minimum 70×100 cm
i zawieszenie plakatu w przedszkolu przynajmniej na kilka dni.

Zanim podejmiecie wyzwanie, najpóźniej do 8 października 2023
wyślijcie zgłoszenie na adres promocja@zakamarki.pl.
W odpowiedzi otrzymacie Quiz, który sprawdzi Waszą wiedzę o Pomelo.
Bez obaw – po przeczytaniu 6 książek
na pewno odpowiecie bez problemu na przynajmniej 10 pytań.
To minimum, by zaliczyć wyzwanie!

Do 30 listopada 2023 wyślijcie na adres promocja@zakamarki.pl:
– quiz z odpowiedziami (skan)
– zdjęcie samego plakatu (bez otoczenia)
+ zdjęcie plakatu z fragmentem pomieszczenia, w którym jest powieszony
– maksymalnie 6 zdjęć dokumentujących realizację wyzwania (czytanie, działania, zabawy)
– krótkie podsumowanie działań (do 10 zdań)

Najciekawsze realizacje zadania nagrodzimy książkami Wydawnictwa Zakamarki
oraz zestawami nasion do wykorzystania na wiosnę w Waszym przedszkolnym ogródku.
Może zamieszka w nim Wasz własny Pomelo?

Jeśli w Waszym przedszkolu nie macie książek o Pomelo, proponujemy:
— skorzystać z pobliskiej biblioteki
— zakupić książki bezpośrednio od Wydawnictwa z wyjątkowym rabatem 50% –
zamówienia na handlowy@zakamarki.pl na hasło JESIEŃ ZE SŁONIEM POMELO!
— a może któreś z dzieci ma w domu brakujący tytuł?

UWAGA! Przed przystąpieniem do Wyzwania należy koniecznie zapoznać się z regulaminem,
w którym znajdują się niezbędne informacje dotyczące konkursu.

*
Regulamin

Jesień ze słoniem Pomelo! Wyzwanie dla przedszkolaków

1. Organizatorem Wyzwania jest Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, Poznań 61-371, www.zakamarki.pl (zwane dalej Organizatorem)

2. Przedmiot Wyzwania dla przedszkolaków Jesień ze słoniem Pomelo! i warunki uczestnictwa:

a) Wyzwanie inspirowane jest serią książek o słoniu Pomelo autorstwa Ramony Bădescu, z ilustracjami Benjamina Chauda, w tłumaczeniu Katarzyny Skalskiej.

b) W Wyzwaniu mogą wziąć udział grupy przedszkolne z przedszkoli w całej Polsce (zwane dalej Uczestnikami).

c) Przedmiotem Wyzwania jest przeczytanie w grupie przedszkolnej przynajmniej 6 książek o Pomelo (lista tytułów: załącznik nr 1), a następnie: wykonanie dowolną techniką plakatu wielkości przynajmniej 70×100 cm ze słoniem Pomelo zorganizowanie pogadanki/zabawy/działania plastycznego wokół treści każdej książki po jej przeczytaniu wypełnienie wraz z dziećmi Quizu sprawdzającego wiedzę o Pomelo (należy odpowiedzieć tylko na pytania dotyczące przeczytanej książki).

d) Udział w Wyzwaniu oznacza:
*) wysłanie do Organizatora na adres promocja@zakamarki.pl Zgłoszenia (załącznik nr 2) najpóźniej do 8 października 2023. W odpowiedzi Organizator prześle Quiz.
*) wysłanie do Organizatora Dokumentacji Wyzwania na adres promocja@zakamarki.pl do 30 listopada 2023 do godz. 23:59.

e) na Dokumentację Wyzwania składają się:
*) Quiz z odpowiedziami na pytania dotyczące przeczytanych książek
*) zdjęcie samego plakatu (bez otoczenia) + zdjęcie plakatu z fragmentem pomieszczenia, w którym jest powieszony
*) 6 zdjęć dokumentujących realizację Wyzwania (z czytaniem, działaniem, zabawą)
*) 5-10 zdań opisu przebiegu Wyzwania

f) Przedszkole – Uczestnik może zakupić książki o Pomelo bezpośrednio od Wydawnictwa z wyjątkowym rabatem 50% – zamówienia na handlowy@zakamarki.pl na hasło JESIEŃ ZE SŁONIEM POMELO.

3. Ocena realizacji Wyzwania, ogłoszenie wyników i nagrody:

a) Dokumentacje Wyzwania zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.

b) Jury wybierze i nagrodzi najciekawsze realizacje Wyzwania przedstawione w Dokumentacjach Wyzwania.

c) Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

d) Nagrody ufunduje Organizator. Będą to:

— książki Wydawnictwa Zakamarki do przedszkolnej biblioteczki
— zestaw nasion do wykorzystania na wiosnę w przedszkolnym ogródku
— przypinki ze słoniem Pomelo dla całej nagrodzonej grupy uczestniczącej w Wyzwaniu

e) Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej w grudniu 2023 na www.zakamarki.pl i FB Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tej daty.

f) Nagrody zostaną wysłane do laureatów drogą pocztową. Warunkiem wysłania nagrody jest podanie pełnych danych adresowych i numeru telefonu po otrzymaniu maila informującego o wygranej.

g) Nagrodzone Dokumentacje Wyzwania mogą zostać opublikowane na stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatora.

h) Nagrody przyznane w Wyzwaniu nie są wymienne na gotówkę.

4. Inne postanowienia:
a) W Wyzwaniu nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.
b) Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne i Uczestnikom nie przysługuje odwołanie.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu i Regulaminie Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Wyzwaniu. O zmianach będzie informować na swojej stronie: www.zakamarki.pl
d) Zapytania dotyczące Wyzwania należy kierować na adres: promocja@zakamarki.pl.
e) Zgłaszając się do Wyzwania, Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Wyzwania zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Wyzwania wyrażają zgodę na opublikowanie Dokumentacji Wyzwania, nazwy przedszkola i grupy, swojego imienia, nazwiska i miejscowości oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Wyzwania oraz promocji Wyzwania.
f) Uczestnik Wyzwania poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej Dokumentacji Wyzwania.
g) Uczestnik upoważnia Organizatora (udziela licencji) do nieodpłatnego korzystania z Dokumentacji Wyzwania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w następującym zakresie: rozpowszechnianie, udostępnianie w Internecie – publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na stronie www.zakamarki.pl oraz portalach społecznościowych Wydawnictwa Zakamarki, a także w newsletterze Organizatora.
h) Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z Dokumentacji Wyzwania zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za udostępnianie jej na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz w innych przypadkach publicznego jej udostępniania.
i) Organizator Wyzwania nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik Wyzwania zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń z tytułu powyższych.

5. Dane osobowe:
a) Przystępując do Wyzwania, Uczestnik oświadcza, że:
− spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Wyzwaniu,
− zapoznał się z niniejszym Regulaminem,
− wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu przez Organizatora.
b) Administratorem danych osobowych jest Organizator.
c) Dane osobowe Uczestników Wyzwania będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Wyzwania, w tym w szczególności ogłoszenia wyników Wyzwania, przekazania nagród i przeprowadzenia ewentualnego postępowania dotyczącego zgłoszonego zastrzeżenia.
d) Podanie przez Uczestnika Wyzwania jego danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Wyzwaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o (dalej: Administrator).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@zakamarki.pl.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi polegającej na przetwarzaniu danych niezbędnych do udziału w Wyzwaniu.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji jednego celu, jakim jest możliwość realizacji Wyzwania.
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika.
6. Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu.
7. Pan/Pani jako Użytkownik ma:
a) prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
10. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 9 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez cały czas świadczenia Wyzwania oraz podlegają usunięciu z bazy danych Administratora oraz podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, po okresie jednego roku od zakończenia Wyzwania.
13. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.