Czytamy Alberta – wyzwanie dla przedszkolaków

Wyzwanie dla przedszkolaków:

Czytamy Alberta – wyzwanie

W tym roku obchodzimy 50. urodziny Alberta Albertsona.
50 lat temu w Szwecji ukazała się pierwsza książka o przedszkolaku Albercie.
Ta kultowa seria znana jest czytelnikom na całym świecie.
Jej autorka i ilustratorka, Gunilla Bergström, otrzymała wiele nagród i wyróżnień
za swoją twórczość znakomicie ukazującą świat z dziecięcej perspektywy.
Dzięki Wydawnictwu Zakamarki od 10 lat książki o Albercie poznają także polskie dzieci.

Seria o Albercie to 20 książek obrazkowych.
Przeczytajcie w Waszym przedszkolu co najmniej 10 z nich! A może uda się więcej?

Macie na to prawie całą jesień. Wybierzcie dni: jeden dzień = jeden tytuł.
Po lekturze porozmawiajcie na temat zdarzeń i emocji przedstawionych w książce,
zorganizujcie działanie plastyczne albo zabawę nawiązującą do treści.

Pamiętajcie, aby dokumentować zdjęciami realizację Waszego wyzwania.

Zanim podejmiecie wyzwanie, do 9 października 2022, wyślijcie zgłoszenie na adres promocja@zakamarki.pl.
W odpowiedzi otrzymacie Quiz, który sprawdzi Waszą wiedzę o Albercie (do każdego tytułu z serii przypisane jest jedno pytanie).
Odeślijcie go wraz z dokumentacją wyzwania. Bez obaw – po przeczytaniu dziesięciu książek
na pewno będziecie znali prawidłowe odpowiedzi przynajmniej na 10 pytań.
To minimum, by zaliczyć wyzwanie Czytamy Alberta!

Na Dokumentację Wyzwania czekamy do 30 listopada 2022.

Najciekawsze realizacje zadania nagrodzimy książkami Wydawnictwa Zakamarki,
plakatami, grami i pluszowymi maskotkami Alberta!

Jeśli w Waszym przedszkolu nie macie książek o Albercie, proponujemy:
— skorzystać z pobliskiej biblioteki
— zakupić bezpośrednio od Wydawnictwa z wyjątkowym rabatem 50%
zamówienia na handlowy@zakamarki.pl na hasło CZYTAMY ALBERTA – WYZWANIE
— a może któreś z dzieci ma w domu brakujący tytuł?

UWAGA! Przed przystąpieniem do konkursu należy koniecznie zapoznać się z regulaminem,
w którym znajdują się niezbędne informacje dotyczące konkursu.

 

Regulamin

Czytamy Alberta
Wyzwanie dla przedszkolaków organizowane i wspierane przez opiekunów w przedszkolach.

Organizator Wyzwania

Organizatorem Wyzwania jest Wydawnictwo Zakamarki sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, Poznań 61-371, www.zakamarki.pl
(zwane dalej Organizatorem)

1. Przedmiot Wyzwania i warunki uczestnictwa

a) Wyzwanie Czytamy Alberta
organizowane jest z okazji 50. rocznicy wydania pierwszej książki o Albercie Albertsonie, której autorką i ilustratorką jest Gunilla Bergström.

b) W Wyzwaniu mogą wziąć udział grupy przedszkolne z przedszkoli w całej Polsce (zwane dalej Uczestnikami).

c) Przedmiotem Wyzwania jest:
— przeczytanie co najmniej 10 lub więcej książek o Albercie w grupie przedszkolnej (lista tytułów patrz załącznik nr 1)
— zorganizowanie pogadanki/zabawy/działania plastycznego wokół treści każdej książki po jej przeczytaniu (podpowiedzi aktywności załącznik nr 1)
— wypełnienie wraz dziećmi Quizu sprawdzającego wiedzę o Albercie (do każdego tytułu z serii przypisane jest jedno pytanie, należy odpowiedzieć tylko na pytania dotyczące przeczytanej książki).

d) na Dokumentację Wyzwania składają się:
*) 10 lub więcej zdjęć – po 1 zdjęciu na każde czytanie lub działanie z uwidocznioną książką czytaną danego dnia (książka ma być elementem składowym zdjęcia, a nie jego jedynym obiektem)
*) opis przebiegu Wyzwania: po jednym zdaniu na temat aktywności zrealizowanej do każdego tytułu
*) wypełniony Quiz wg wskazówek z 1.c)

e) Udział w Wyzwaniu oznacza:
*) wysłanie do Organizatora na adres promocja@zakamarki.pl Zgłoszenia (załącznik nr 2) najpóźniej do 9 października 2022. W odpowiedzi Organizator prześle Quiz.
*) wysłanie do Organizatora Dokumentacji Wyzwania na adres promocja@zakamarki.pl do 30 listopada 2022 do godz. 23:59.

f) Przedszkole – Uczestnik może zakupić książki o Albercie bezpośrednio od Wydawnictwa z wyjątkowym rabatem 50% – zamówienia na handlowy@zakamarki.pl na hasło CZYTAMY ALBERTA – WYZWANIE.

2. Ocena realizacji Wyzwania, ogłoszenie wyników i nagrody

a) Dokumentacje Wyzwania zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.
b) Jury wybierze i nagrodzi najciekawsze realizacje Wyzwania przedstawione w Dokumentacjach Wyzwania.
c) Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową.
d) Nagrody ufunduje Organizator. Będą to:
— książki Wydawnictwa Zakamarki do przedszkolnej biblioteczki
— pluszowa maskotka Alberta do wspólnej zabawy
— gra bingo/puzzle do wspólnej zabawy
— plakat z Albertem dla każdego dziecka z nagrodzonej grupy
e) Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej w grudniu 2022 na www.zakamarki.pl i FB Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tej daty.

f) Nagrody zostaną wysłane do laureatów drogą pocztową. Warunkiem wysłania nagrody jest podanie pełnych danych adresowych i numeru telefonu po otrzymaniu maila informującego o wygranej.
g) Dokumentacje Wyzwania nagrodzonych mogą zostać opublikowane na stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatora.
h) Nagrody przyznane w Wyzwaniu nie są wymienne na gotówkę.

3. Inne postanowienia:
a) W Wyzwaniu nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.
b) Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne i Uczestnikom nie przysługuje odwołanie.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu i Regulaminie Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Wyzwaniu. O zmianach będzie
informować na swojej stronie: www.zakamarki.pl
d) Zapytania dotyczące Wyzwania należy kierować na adres: promocja@zakamarki.pl.
e) Zgłaszając się do Wyzwania, Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Wyzwania zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Wyzwania wyrażają zgodę na opublikowanie Dokumentacji Wyzwania, nazwy przedszkola i grupy, swojego imienia, nazwiska i miejscowości oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach
wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Wyzwania oraz promocji Wyzwania.
f) Uczestnik Wyzwania poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej Dokumentacji Wyzwania.
g) Uczestnik upoważnia Organizatora (udziela licencji) do nieodpłatnego korzystania z Dokumentacji Wyzwania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w
szczególności w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w następującym zakresie: rozpowszechnianie, udostępnianie w Internecie – publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na stronie www.zakamarki.pl oraz portalach społecznościowych Wydawnictwa Zakamarki, a także w newsletterze Organizatora.
h) Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z Dokumentacji Wyzwania zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za udostępnianie jej na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz w innych przypadkach publicznego jej udostępniania.
i) Organizator Wyzwania nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik Wyzwania zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń z tytułu powyższych.

4. Dane osobowe:
a) Przystępując do Wyzwania, Uczestnik oświadcza, że:
− spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Wyzwaniu,
− zapoznał się z niniejszym Regulaminem,
− wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu do
korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu przez Organizatora.
b) Administratorem danych osobowych jest Organizator.
c) Dane osobowe Uczestników Wyzwania będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Wyzwania, w tym w szczególności ogłoszenia wyników Wyzwania, przekazania nagród i przeprowadzenia ewentualnego postępowania dotyczącego zgłoszonego zastrzeżenia.
d) Podanie przez Uczestnika Wyzwania jego danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Wyzwaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o (dalej: Administrator).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@zakamarki.pl.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi polegającej na przetwarzaniu danych niezbędnych do udziału w Wyzwaniu.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji jednego celu, jakim jest możliwość realizacji Wyzwania.
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika.
6. Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu.
7. Pan/Pani jako Użytkownik ma:
a) prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
9. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
10. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 9 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez cały czas świadczenia Wyzwania oraz podlegają usunięciu z bazy danych Administratora oraz podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, po okresie jednego roku od zakończenia Wyzwania.
13. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami
określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.